Henkilötietojen käyttö

Fellow Pankki on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Fellow Pankki käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) ja finanssialakohtaisen sääntelyn mukaisesti ja huolehtii tietoturvan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Tällä sivulla viittaamme ”Sinulla” asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaidemme työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten tosiasiallisiin edunsaajiin, valtuutettuihin edustajiin ja vastuuhenkilöihin.

Tällä sivulla kuvataan, miten Fellow Pankki kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Sivun lopusta löydät ajankohtaiset tietosuojaselosteet asiakastieto- työnhakija- ja yhtiökokousrekistereistä. Fellow Pankki -konsernissa rekisterinpitäjänä toimii Fellow Pankki Oyj ja/tai se Fellow Pankin konserniyhtiö, jonka kanssa asioit.

Henkilötietojen kerääminen

Käsittelemme henkilötietoja useasta syystä ja keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti (sisältäen esimerkkejä)

 • Tuntemistiedot (nimi, henkilötunnus)
 • Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero)
 • Taloudelliset tiedot (sopimuksen tyyppi, tapahtumatiedot ja luottohistoria)
 • Lakisääteisiin vaatimuksiin liittyvät tiedot (verotukseen, asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen ja rahanpesun estämiseen liittyvät tiedot)
 • Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevat tiedot (esim. terveyteen ja terveydentilaan liittyviä tietoja tarvitaan Fellow Pankki lainaturvavakuutusta varten)

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti suoraan sinulta tai niitä saadaan Fellow Pankin tuotteiden tai palveluiden käytöstä. Tietoja voidaan myös kerätä julkisesti saatavilla olevista ja muista ulkoisista lähteistä, kuten väestörekisteri, verorekisterit, yritysrekisteri ja luottotietorekisteri.

Keräämme maksutoimeksiantoihin liittyvää tietoa rahansiirtopalvelujen tarjoajilta, pankeilta, maksupalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta tahoilta sekä muilta Fellow Pankki-konserniin kuuluvilta yhtiöiltä tai muilta yhtiöiltä, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

Henkilötietojen käyttö

Käytämme henkilötietojasi pääasiallisesti täyttääksemme lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme tehdä sinulle tarjouksia sekä tarjota palveluita. Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä, tarkoituksena mm parantaa tuotevalikoimaamme ja optimoida asiakkaille tarjottavia palveluita.

Pyydämme sinulta tietyissä tilanteissa suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. Suostumuspyyntö sisältää tietoa kyseisten tietojen käsittelystä. Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on aina myös oikeus peruuttaa suostumuksesi.

Saatamme hyödyntää automatisoitua päätöksentekoa joissakin tapauksissa, kuten luotonvälitys- ja myöntöprosessissa digitaalisissa kanavissa, jos lainsäädäntö sen sallii tai jos olet antanut siihen erillisen suostumuksesi tai jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Voit lähtökohtaisesti aina pyytää manuaalista päätöksentekomenettelyä automatisoidun sijaan.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille, Fellow Pankki -konsernin yhtiöille, tavaran- ja palveluntoimittajille, maksupalvelujen tarjoajille sekä liikekumppaneille. Henkilötietojen luovutus perustuu sääntelyyn, palveluiden tarjoamiseen ja sopimusten noudattamiseen, sekä suostumukseesi. Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että asiaan kuuluvia salassapitovelvoitteita noudatetaan.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen suojaaminen on koko liiketoimintamme ytimessä. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia Fellow Pankin hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen

 • Oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä, eli siitä käsitteleekö Fellow Pankki henkilötietojasi ja jos kyllä, niin millä tavalla.
 • Oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi, ellei oikeutta ole lainsäädännössä rajoitettu. Useimmissa tapauksissa nämä tiedot ovat jo nähtävissäsi Fellow Pankin tarjoamissa verkkopalveluissa.
 • Oikeus vaatia korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.
 • Oikeus pyytää tietojen poistamista (oikeus tulla unohdetuksi) tarkoittaa että sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää tietojesi poistamista kokonaan. Meillä on lainsäädännöstä johtuvia velvollisuuksia säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen.
 • Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä tarkoittaa, että sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä on oikeus tietyissä tilanteissa pyytää, ettei henkilötietojasi käsiteltäisi ollenkaan. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
 • Oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen tarkoittaa, että sinulla on mahdollisuuksien mukaan oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tiedot voidaan myös siirtää meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 • Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi tarkoittaa, että voit pääsääntöisesti aina vaatia, että sinua koskevat päätökset tekee ihminen, mikäli päätöksellä on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai ne vaikuttavat sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin sääntely niin edellyttää. Tietojen säilytysajat voivat vaihdella maittain eri maiden paikallisesta lainsäädännöstä johtuen.

Viranomainen

Tietosuojaviranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löytyvät ositteesta www.tietosuoja.fi

Voit myös ottaa yhteyttä tai tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle missä tahansa maassa, jossa Fellow Pankki tarjoaa sinulle tuotteita tai palveluita.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaan liittyen, tai haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi voit ottaa yhteyttä Fellow Pankin asiakaspalveluun sähköpostitse asiakaspalvelu@fellowpankki.fi tai puhelimitse 0203 80101.

Yleistä – keitä seloste koskee

Fellow Pankki Oyj ja samaan konserniin kuuluvat yhtiöt (”Fellow Pankki” tai ”me”) on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (”Tietosuoja-asetus”) ja muun sovellettavan ja Fellow Pankkia sitovan lainsäädännön mukaisesti.

Fellow Pankissa käsitellään henkilötietoja useista eri syistä ja tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Fellow Pankki kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietojasi. Tässä selosteessa viittaamme ”rekisteröidyllä” tai ”sinulla” asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaidemme työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten tosiasiallisiin edunsaajiin, valtuutettuihin edustajiin ja vastuuhenkilöihin.

Rekisterinpitäjä

Fellow Pankki Oyj
Osoite: Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki
Puh: 0203 80101
Sähköposti: asiakaspalvelu@fellowpankki.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 • Sinun tunnistaminen ja tunteminen. Oikeusperuste: lakisääteinen velvollisuutemme tunnistaa ja tuntea asiakkaamme, joka edellyttää henkilötietojen käsittelyä.
 • Asiakassopimusten tekeminen ja hallinnointi. Oikeusperuste: sopimuksen täytäntöön paneminen tai oikeutettu etumme, jos asiakas on oikeushenkilö.
 • Maksupalveluiden toteuttaminen. Oikeusperuste: Maksupalvelulain mukainen suostumus.
 • Palveluiden (muut kuin maksupalvelut) avaaminen sinulle ja niiden hallinta. Oikeusperuste: on sopimuksen täytäntöön paneminen.
 • Liiketapahtumien toteuttaminen ja todentaminen. Oikeusperuste: on sopimuksen täytäntöön paneminen.
 • Markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysit (tähän saattaa liittyä myös profilointia (ks. alla)). Oikeusperuste: oikeutettu etumme markkinoida tuotteita ja palveluitamme ja käyttää profilointia esimerkiksi markkinointitarkoituksissa tehtäviin asiakasanalyyseihin ja suostumuksesi vastaanottaa sähköistä suoramarkkinointia.
 • Puheluita ja chat-keskusteluja voidaan myös nauhoittaa ja tallentaa toimeksiantojen vahvistamiseksi tai dokumentaatio-, laaduntarkkailu- ja kehitystarkoituksiin. Oikeusperuste: oikeutettu etumme vahvistaa palvelumme laatua ja kehittää palveluitamme sekä palveluihin liittyvien lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen toteennäyttämiseksi.
 • Lakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen. Oikeusperuste: lakisääteinen velvollisuutemme, joka edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

(i) kirjanpitoa koskevan lainsäädännön noudattaminen;
(ii) toimenpiteet rahanpesun, petosten ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi, havaitsemiseksi ja selvittämiseksi;
(iii) tietojen vertaaminen pakotelistoihin; ja
(iv) raportointi vero-, poliisi- ja täytäntöönpanoviranomaisille sekä finanssivalvonnalle ja muille suomalaisille ja ulkomaalaisille viranomaisille.

Huolehdimme sitä, että oikeutetun edun perusteella suoritettava käsittely on oikeasuhteista sinun etuihisi nähden.

Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

Voimme käyttää tietojasi analysointiin ja profilointiin, jotta voimme luoda sinua koskevia profiileja palvelu-, tuote- ja konseptikehityksen tueksi sekä markkinointitarkoituksiin sekä asiakas-, ja riskiluokitusta varten.

Saatamme hyödyntää automatisoitua päätöksentekoa, jos lainsäädäntö sen sallii tai jos olet antanut siihen erillisen suostumuksesi tai jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Voit aina pyytää manuaalista päätöksentekomenettelyä automatisoidun sijaan, ilmaista mielipiteesi tai riitauttaa pelkästään automatisoituun käsittelyyn, kuten profilointiin, perustuvan päätöksen, jos kyseisellä päätöksellä on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai jos päätös vaikuttaa sinuun muuten merkittävästi vastaavalla tavalla. Annamme sinulle lisätietoja käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyydestä ja mahdollisista seurauksista (yhteydenotot ositteeseen asiakaspalvelu@fellowpankki.fi).

Rekisteröityjen ryhmät

Henkilöt, joilla on/on ollut meihin:

 • Asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus.
 • Asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon kuten mahdolliset edunsaajat tai valtuutetut (tilin käyttöön valtuutettu, edunvalvoja, tosiasialliset edunsaajat, yrityksen vastuuhenkilöt, takaajat, pantinantajat tai muu).
 • Henkilöt, jotka muutoin ovat olleet yhteydessä meihin (esimerkiksi kotisivujemme kautta).
 • Henkilöt, joiden tietojen rekisteröintivelvoite perustuu lakiin.

Rekisterin tietosisältö

Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

A) Perustiedot, esimerkiksi:

 • Yksilöintitiedot (asiakastunnus, henkilötunnus tai syntymäaika, nimi, kansalaisuudet, verotusmaat, kieli, kotipaikka) sekä kopio voimassa olevasta henkilöllisyysasiakirjasta (esim. passista tai ajokortista).
 • Yhteystiedot (osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, yhteyshenkilöt ja heidän yksilöintitietonsa).
 • Merkintä, oletko Fellow Pankin palveluksessa.

B) Toimialan sääntelyyn perustuvat tiedot kuten esimerkiksi tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi sekä tietoja liittyen asiakkaan tuntemisvelvollisuusteen (mm. KYC).

C) Asiakkuuden luokittelun tiedot, esimerkiksi:

 • Asiakassuhteen syntymisen tiedot.
 • Sopimuksen tyyppi.
 • Yhteyshenkilö.
 • Asiakashistoria.
 • Tietoja edustamastasi oikeushenkilöstä.
 • Maksuhäiriötiedot, luottoluokitus, tiedot varoista ja veloista.

D) Asiointiin liittyvät tiedot:

 • Tunnisteet, tunnistamiskeino ja -päivämäärä.
 • Pankkiyhteystiedot (vastatilit).
 • Tilit, salkut, luotot (perus- ja ohjaustiedot).
 • Raportoinnin ja asiakasviestinnän ohjaustiedot.
 • Vakuus- ja panttitiedot.
 • Hinnastot.
 • Sopimukset ja hakemukset.
 • Sähköisen tiedonvaihdon salliminen normaalilla sähköpostilla, asiakasyhteydenpito ja siihen liittyvät tiedot.
 • Palvelukieli.
 • Asiakasvalitukset.

E) Markkinointiin liittyvät tiedot:

 • Suoramarkkinointisuostumus/kielto.
 • Itse antamasi tiedot (kiinnostuksen kohteet suoramarkkinoinnille).
 • Sinuun kohdistetut markkinointitoimenpiteet.
 • Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esimerkiksi evästeet).
 • Tapahtumakutsut ja niihin liittyvät tiedot.
 • Yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. sähköpostit).
 • Profilointitiedot.

F) Yhteisöasiakkaisiin liittyvät henkilötiedot:

 • Yksilöintitiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).
 • Asema edustetussa yrityksessä.
 • Työsuhde- ja ammattitiedot.
 • Tarjottavat palvelut tai kuvaus yhteistyöstä.
 • Projektin aikataulut.

Luettelo on esimerkinomainen eikä tyhjentävä ja kerättävät tiedot voivat vaihdella käyttötarkoituksen ja rekisteröidyn ryhmän mukaan. Kerätyt tiedot ovat rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan ensisijaisesti sinulta itseltäsi tai edustajiltasi, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä, pakotelistoilta (EU:n ja YK:n, sekä kansallisten järjestöjen, kuten Office of Foreign Assets Control -yksikön (OFAC), ylläpitämät listat), luottotietorekistereistä sekä muilta kaupallisilta tiedonvälittäjiltä (esim. tietoja tosiasiallisista edunsaajista ja poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä).

Keräämme maksutoimeksiantoihin liittyvää tietoa muilta pankeilta, maksupalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta tahoilta sekä muilta konserniin kuuluvilta yhtiöiltä tai yhtiöiltä, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

Tietoja muodostuu myös sinun käyttämien palveluiden toteuttamisen yhteydessä. Suostumuksellasi tietoja voidaan saada myös muulta taholta, kuten omaisuudenhoitajaltasi tai työnantajaltasi.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Voimme luovuttaa tietojasi konserniimme kuuluville yhtiöille sekä yhteistyökumppaneillemme Tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan lain sallimissa rajoissa.

Voimme myös käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia. Käyttämämme palveluntarjoajat voivat käsitellä tietoja meidän toimeksiannosta, meidän lukuun ja antamamme ohjeistuksen mukaisesti ja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi. Nämä palveluntarjoajat ovat Tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelijöitä, joiden kanssa meillä on voimassa Tietosuoja-asetuksen mukaiset käsittelysopimukset.

Tietyissä tilanteissa luovutamme myös tietoja viranomaisille näiden lakiin perustuvantehtävän hoitamisen toteuttamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Jos henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tai tietojen käsittelyn tekninen toteuttaminen näin vaatii, henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA alueen ulkopuolelle. Tällöin me (sekä käyttämämme palveluntarjoajat) noudamme siirrossa Tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja ensisijaisena siirtomekanismina käytetään Euroopan komission kulloinkin voimassa olevia vakiosopimuslausekkeita, jos kolmannella vastaanottajamaalla ei ole EU-komission vahvistamaa päätöstä tietosuojan riittävästä tasosta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yksityisyytesi suojan turvaaminen on meille tärkeää ja henkilötietojesi vastuullinen käsittely on oleellinen osa toimintaamme. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta. Vastaavat vaatimukset asetamme myös yhteistyökumppaneillemme.

Oikeutesi

Sinulla on Tietosuoja-asetuksen antamassa laajuudessa seuraavat oikeudet:

 • Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus tarkastaa hallussamme olevat henkilötietosi. Jotkut sinua koskevista tiedoista ovat jo nähtävissäsi tarjoamissamme verkkopalveluissa. Tarkastusoikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännöstä johtuvista syistä.
 • Oikeus pyytää tietojen oikaisemista: Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.
 • Oikeus pyytää tietojen poistamista: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot poistetuiksi esimerkiksi, jos peruutat suostumuksesi tietojesi käsittelyyn tai vastustat käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perusteltua syytä, tai tietojesi käsittely on lainvastaista. Meillä voi kuitenkin olla lainsäädännön vuoksi velvollisuus säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen.
 • Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista: Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi silloin kun henkilötietosi eivät mielestäsi ole oikein, niiden käsittelylle ei ole oikeusperustetta tai jos olet vastustanut tietojesi käsittelyä (katso jäljempänä). Käsittely voidaan esimerkiksi rajoittaa ainoastaan henkilötietojesi säilyttämiseen.
 • Oikeus vastustaa: Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin voimme kuitenkin jatkaa käsittelyä esimerkiksi jos todetaan, että meillä on pakottava oikeutettu etu, joka syrjäyttää sinun etusi. Voit aina vastustaa suoramarkkinointia ja sen yhteydessä tehtävää profilointia.
 • Oikeus pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada koneellisesti luettavassa muodossa ne henkilötiedot, jotka olet itse toimittanut meille ja joita käsittelemme automaattisesti sopimuksen tai suostumuksesi nojalla. Tiedot voidaan myös siirtää meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 • Oikeus peruttaa suostumus: Jos sinua koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai vastaavaan suhteeseen, voit koska tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta käsittelemiemme henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@fellowpankki.fi.

Henkilötietojen säilyttämisajat

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kun käsittely on tarpeen tämän selosteen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi.

Tietojasi säilytetään vähintään asiakassuhteen ajan. Useimmiten meillä on velvollisuus säilyttää tietojasi myös asiakassuhteen jälkeen ottaen huomioon laista (kuten esim. rahanpesu- (5 v.) ja kirjanpitolaista (10 v.)) noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

Mikäli hakemuksesi tai yhteydenottomme sinuun ei johda asiakkuuteen, tai päätät olla nostamatta sinulle lainatarjouksessa tarjottua lainaa, säilytämme henkilötietojasi 24 kuukautta viimeisestä yhteydenotostamme, sinun hakemuksesi jättämisestä tai lainatarjouksemme antamisesta.

Voimme käsitellä henkilötietojasi vielä 24 kuukautta asiakassuhteen päättymisestä markkinointitarkoitusiin.

Poistamme tallennetut henkilötiedot, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

Valitus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Puhelinnumero: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Tiedon antamatta jättäminen

Jos et toimita kaikkia pyydettyjä henkilötietoja emme välttämättä pysty muodostamaan, hoitamaan ja kehittämään asiakassuhdetta sinuun tai edustamasi oikeushenkilön kanssa tai viestimään palveluistamme.

Tämä seloste

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tätä henkilötietosuojaselostetta. Ajankohtainen versio selosteesta löytyy aina kotisivuiltamme www.fellowpankki.fi/yleiset/henkilotietojen-kaytto.

Jos tämä seloste ja sen englanninkielinen versio eroavat toisistaan sovelletaan tätä suomenkielistä selostetta.

Yleistä – keitä seloste koskee

Fellow Pankki Oyj ja samaan konserniin kuuluvat yhtiöt (”Fellow Pankki” tai ”me”) on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (”Tietosuoja-asetus”) ja muun sovellettavan ja Fellow Pankkia sitovan lainsäädännön mukaisesti.

Fellow Pankissa käsitellään henkilötietoja useista eri syistä ja tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Fellow Pankki kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietojasi. Tässä selosteessa viittaamme ”rekisteröidyllä” tai ”sinulla” Fellow Pankin ulkopuolisiin sekä sisäisiin työ- ja harjoitteluhakijoihin.

Rekisterinpitäjä

Fellow Pankki Oyj
Osoite: Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki
Puh: 0203 80101
S-posti: rekrytointi@fellowpankki.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava: Tietosuojavastaava
Asiakasrekisterivastaava: HR

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme pääasiallisesti henkilötietojasi, jotta voimme saattaa rekrytointiprosessin loppuun, työsopimuksesta neuvottelemiseksi sekä informoidaksemme sinua mahdollisuuksien mukaan avoimista työpaikoista. Käsittelymme tarkoitus ja oikeusperusteet tarkemmin esiteltynä ovat seuraavat:

 • Hakemuksesi käsittely. Oikeusperuste: suostumuksesi.
 • Muulla tavoin kuin hakemukseen perustuen alkanut rekrytointiprosessi. Oikeusperuste: oikeutettu etumme olla yhteydessä sinuun ja harkita sinua työtehtäviin.
 • Henkilö- ja soveltuvuusarvioinnit. Oikeusperuste: suostumuksesi.
 • Työtehtävistä ilmoittaminen. Oikeusperuste: käsittelemme myös henkilötietojasi suostumuksellasi kuuden kuukauden ajan rekrytoinnin päättymisestä, jotta voimme mahdollisuuksien mukaan informoida sinua avautuvista työtehtävistä.
 • Työsopimuksesta neuvotteleminen. Oikeusperuste: sopimuksen täytäntöönpano tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen.

Huolehdimme siitä, että oikeutetun edun perusteella suoritettava käsittely on oikeasuhteista sinun etuihisi nähden.

Rekisteröityjen ryhmät

Fellow Pankin ulkopuoliset sekä sisäiset työ- ja harjoitteluhakijat.

Rekisterin tietosisältö

Käsittelemämme henkilötiedot ovat seuraavat:

 • Perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
 • Kompetenssitiedot, kuten koulutus, toimenkuva, osaaminen ja työhistoria.
 • Työhakemus liitteineen (mm. ansioluettelo, opintorekisteri).
 • Muut ilmoittamasi tiedot, kuten kielitaito, IT-taidot, palkkatoive, irtisanomisaika, kiinnostuksen kohteet sekä suosittelijan yhteystiedot.
 • Haastatteluun ja työhönottoprosessin etenemisestä liittyviä tietoja.
 • Muut relevantit tiedot rekrytointia varten, kuten henkilö- ja soveltuvuusarvioinnit, sosiaalisen median julkiset ammatilliset profiilit.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekrytoinnin yhteydessä suoraan sinulta.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietojasi ei luovuteta ulkopuolisille.

Voimme kuitenkin käyttää ulkopuolisia rekrytointipalveluita tai palveluita henkilö- ja soveltuvuusarviointien tekemiseen. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja lukuumme ja antamamme ohjeistuksen mukaisesti ja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi. Nämä palveluntarjoajat ovat Tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelijöitä, joiden kanssa meillä on voimassa Tietosuoja-asetuksen mukaiset käsittelysopimukset.

Voimme myös luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yksityisyytesi suojan turvaaminen on meille tärkeää ja henkilötietojesi vastuullinen käsittely on oleellinen osa toimintaamme. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta. Vastaavat vaatimukset asetamme myös yhteistyökumppaneillemme.

Oikeutesi

Sinulla on Tietosuoja-asetuksen antamassa laajuudessa seuraavat oikeudet:

 • Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Oikeutta tarkastaa voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännön johdosta.
 • Oikeus pyytää tietojen oikaisemista: Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.
 • Oikeus pyytää tietojen poistamista: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot poistetuiksi, jos esimerkiksi peruutat suostumuksesi tietojesi käsittelyyn tai vastustat käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perusteltua syytä, tai tietojesi käsittely on lainvastaista. Meillä voi kuitenkin olla lainsäädännön vuoksi velvollisuus säilyttää henkilötietojasi työsuhteen ajan ja jopa sen jälkeen.
 • Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista: Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi silloin, kun henkilötietosi eivät mielestäsi ole oikein, niiden käsittelylle ei ole oikeusperustetta tai jos olet vastustanut tietojesi käsittelyä (katso jäljempänä). Käsittely voidaan esimerkiksi rajoittaa ainoastaan henkilötietojesi säilyttämiseen.
 • Oikeus vastustaa: Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin voimme kuitenkin jatkaa käsittelyä, jos esimerkiksi todetaan, että meillä on pakottava oikeutettu etu, joka syrjäyttää sinun etusi.
 • Oikeus pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada koneellisesti luettavassa muodossa ne henkilötiedot, jotka olet itse toimittanut meille ja joita käsittelemme automaattisesti sopimuksen tai suostumuksesi nojalla. Tiedot voidaan myös siirtää meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: Jos sinua koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, voit koska tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta käsittelemiemme henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Henkilötietojen säilyttämisajat

Sinun henkilötietojasi käsitellään niin kauan kuin on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietosi säilytetään rekrytointiprosessin päättymisestä kahden vuoden ajan mahdollisten oikeusvaateiden varalta. Poistamme tallennetut henkilötiedot, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

Valitus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Puhelinnumero: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Tiedon antamatta jättäminen

Jos et toimita kaikkia pyydettyjä henkilötietoja, emme välttämättä voi ottaa sinua huomioon rekrytointiprosessissamme.

Tämä seloste

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tätä henkilötietosuojaselostetta. Ajankohtainen versio selosteesta löytyy aina kotisivuiltamme.

Jos tämä seloste ja sen englanninkielinen versio eroavat toisistaan, sovelletaan tätä suomenkielistä selostetta.

Yleistä – keitä seloste koskee

Fellow Pankki Oyj (”Fellow Pankki” tai ”me”) on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (”Tietosuoja-asetus”) ja muun sovellettavan ja Fellow Pankkia sitovan lainsäädännön mukaisesti.

Tässä selosteessa viittaamme ”rekisteröidyllä” tai ”sinulla” Fellow Pankin osakkeenomistajaan, tämän edustajaan tai avustajaan.

Rekisterinpitäjä

Fellow Pankki Oyj
Osoite: Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki
Puh: 0203 80101
S-posti: asiakaspalvelu@fellowpankki.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yhtiökokousilmoittautumisen yhteydessä keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme varmistua Fellow Pankin yhtiökokoukseen ilmoittautujien henkilöllisyydestä ja tarkistaa henkilön olevan oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ja mahdollistaa osakkeenomistajien lainmukaisten oikeuksien käyttämisen sekä toteuttaa muita yhtiökokouksen järjestämiseen ja pitämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on myös yhtiökokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja mahdollisten äänestysten järjestäminen. Yhtiökokouksen pöytäkirjaan liitetään yhtiökokouksen ääniluettelo yhtiökokousrekisterin perusteella. Kyseinen ääniluettelo sisältää osakkeenomistajan ja mahdollisen edustajan nimen, osakkeiden ja äänten lukumäärän.

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin (osakeyhtiölain (624/2006) mukaisiin) velvoitteisiimme.

Yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän teknisenä ylläpitäjänä ja toteuttajana voi toimia kolmas osapuoli, kuten Euroclear Finland Oy.

Rekisteröityjen ryhmät

Fellow Pankin osakkeenomistaja, tämän edustaja tai avustaja jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen.

Rekisterin tietosisältö

Käsittelemämme henkilötiedot ovat seuraavat:

 • Yhteystiedot (osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, yhteyshenkilöt).
 • Yksilöintitiedot (henkilötunnus tai syntymäaika ja nimi).
 • Tiedot mahdollisista valtakirjoista.
 • Osake- ja äänimäärät.
 • Tilitiedot (arvo-osuustilin numero).

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä suoraan sinulta. Ilmoittautumisen yhteydessä annettujen tietojen perusteella Fellow Pankki vertaa annettuja tietoja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Fellow Pankin osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelolta.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietojasi ei pääasiallisesti luovuteta ulkopuolisille.

Voimme kuitenkin käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia esimerkiksi tietojen käsittelyn tekniseksi toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Käyttämämme palveluntarjoajat voivat käsitellä tietoja meidän toimeksiannosta antamiemme ohjeiden mukaisesti ja meidän lukuun ja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi. Nämä palveluntarjoajat ovat Tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelijöitä, joiden kanssa meillä on voimassa Tietosuoja-asetuksen mukaiset käsittelysopimukset.

Voimme myös luovuttaa henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yksityisyytesi suojan turvaaminen on meille tärkeää ja henkilötietojesi vastuullinen käsittely on oleellinen osa toimintaamme. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta. Vastaavat vaatimukset asetamme myös yhteistyökumppaneillemme.

Sähköisen rekisterin ja ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysjärjestelmän teknisestä ylläpidosta voi vastata kolmas osapuoli, kuten Euroclear Finland Oy. Tällöin tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta kolmannen osapuolen palvelimelle on SSL-salattu.

Oikeutesi

Sinulla on Tietosuoja-asetuksen antamassa laajuudessa seuraavat oikeudet:

 • Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Oikeutta tutustua voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännön johdosta.
 • Oikeus pyytää tietojen oikaisemista: Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.
 • Oikeus pyytää tietojen poistamista: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot poistetuiksi, jos esimerkiksi vastustat käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perusteltua syytä tai jos tietojesi käsittely on lainvastaista. Meillä voi kuitenkin olla lainsäädännön vuoksi velvollisuus säilyttää henkilötietojasi poistopyynnöstäsi huolimatta.
 • Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista: Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi silloin, kun henkilötietosi eivät mielestäsi ole oikein, niiden käsittelylle ei ole oikeusperustetta. Käsittely voidaan esimerkiksi rajoittaa ainoastaan henkilötietojesi säilyttämiseen.

Yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@fellowpankki.fi.

Henkilötietojen säilyttämisajat

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai lakiin perustuvien säilytysaikojen mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkityt tai siihen liitetyt henkilötiedot säilytetään osakeyhtiölaissa (624/2006) määritellyllä tavalla osana yhtiökokouksen pöytäkirjaa ainakin yhtiön toiminnan ajan ja toiminnan loputtua vähintään kirjanpitoaineiston säilyttämistä vastaavan ajan.

Muut henkilötiedot poistetaan rekisteristä, kun ne eivät enää ole tarpeellisia pöytäkirjan laatimiseksi ja osakeyhtiölain (624/2006) mukainen kolmen kuukauden kanneaika moittia yhtiökokouksen päätöstä on kulunut umpeen.

Valitus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Puhelinnumero: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Tietojen antamatta jättäminen

Henkilötietojen antaminen tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla on välttämätöntä, lakisääteisten velvoitteemme täyttämiseksi. Mikäli et anna meille henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa mainitulla tavalla, ilmoittautumisesi käsittely ei ole mahdollista etkä voi osallistua yhtiökokoukseen.

Tämä seloste

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tätä henkilötietosuojaselostetta. Ajankohtainen versio selosteesta löytyy aina kotisivuiltamme.

Jos tämä seloste ja sen englanninkielinen versio eroavat toisistaan, sovelletaan tätä suomenkielistä selostetta.

Lowell Oy:n velkatietohaku


Luottokorttihakemuksen yhteydessä pyydämme luotonhakijalta suostumuksen pyytää Lowell Suomi Oy:ltä (aikaisempi nimi Lindorff Oy) lainanhakijaa koskevia perinnässä olevia velkatietoja luottokorttihakemuksen käsittelyä varten. Lisäksi hakijalta pyydetään suostumus Lowell Suomi Oy:lle luovuttaa nämä tiedot Fellow Pankille luottohakemuksen käsittelyä varten.

Jos sinulla ei ole avoimia saatavia tai sinulla on vasta maksumuistutusvaiheessa olevia saatavia perinnässä, luotonantajana saamme tiedon ettei Lowellilla ole avoimena olevia saatavia.

Jos sinulla on maksumuistutusvaiheen jälkeisiä avoimia saatavia perinnässä, niin luotonantajana saamme seuraavat tiedot näistä avoinna olevista saatavista erikseen:

 • Velkakohtainen perintään toimitetun pääoman määrä (€)
 • Velkakohtainen kyselyhetkellä avoinna oleva maksettava pääoma (€)
 • Velan alkuperäinen eräpäivä

Mikäli velka on velkajärjestelyssä, ulosotossa tai siihen on tehty vapaaehtoinen maksusovinto, kerrotaan luotonantajanalle vain, että velka on kyseisessä menettelyssä.

Voit halutessasi katsoa laajemmin omia tietojasi lowell.fi/oma.

Suostumus ei ole pakollinen edellytys luoton hakemiselle.

OK Perintä Oy:n velkatietohaku


Lainahakemuksen yhteydessä pyydämme luotonhakijalta suostumuksen pyytää OK Perintä Oy:ltä lainanhakijaa koskevia perinnässä olevia velkatietoja luottohakemuksen käsittelyä varten. Lisäksi lainahakijalta pyydetään suostumus OK Perintä Oy:lle luovuttaa nämä tiedot Fellow Pankille luottohakemuksen käsittelyä varten.

Jos sinulla ei ole avoimia saatavia tai sinulla on vasta maksumuistutusvaiheessa olevia saatavia perinnässä, luotonantajana saamme tiedon ettei OK Perintä Oy:ssä ole avoimena olevia saatavia.

Jos sinulla on maksumuistutusvaiheen jälkeisiä avoimia saatavia perinnässä, luotonmyöntäjänä saamme seuraavat tiedot kustakin avoinna olevasta velasta erikseen:

 • Toimiala, jolla toimeksiantaja toimii
 • Perintään toimitetun pääoman euromäärä
 • Velkakohtainen avoinna olevan velan pääoman euromäärä
 • Velan alkuperäinen eräpäivä

Muita tietoja:

Voit halutessasi tutustua omiin tietoihisi osoitteessa omaok.okperinta.fi.

Suostumus ei ole pakollinen edellytys luoton hakemiselle.

Mikäli annat suostumuksesi velkatietojen noutamiselle, kyseisiä tietoja käsitellään ainoastaan kyseisen luottohakemuksen käsittelyyn.