Verkkosivujen yleiset käyttöehdot

Nämä ovat yleiset käyttöehdot Fellow Pankki Oyj:n (jäljempänä Fellow Pankki) verkkosivujen [www.fellowpankki.fi] käyttämiselle. Pyydämme teitä tutustumaan huolellisesti näihin ehtoihin ennen Fellow Pankin verkkosivujen käyttämistä. Käyttäessänne tai selatessanne Fellow Pankin verkkosivuja hyväksytte nämä käyttöehdot itseänne sitovaksi.

Verkkosivut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä palvelukohtaisia ehtoja. Fellow Pankin tunnusten avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan digitaalisien palveluiden yleisiä ehtoja.

Fellow Pankilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, verkkosivujen ja niiden sisältämien palveluiden sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä verkkosivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia tai estää pääsy näille verkkosivuille tai sulkea verkkosivut ilmoittamatta asiasta etukäteen.

Palveluntarjoaja

Näillä verkkosivuilla tarjotaan ensisijaisesti Fellow Pankin palveluita. Lisätietoa Fellow Pankista on saatavilla osoitteesta [www.fellowpankki.fi].

Muut palveluntarjoajat

Näillä sivuilla voidaan tarjota myös ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita. Ulkopuolisten palveluntarjoajien yhteystiedot ilmenevät näitä koskevien palvelujen yhteydestä.

Palveluntarjoajan vastuu

Nämä verkkosivut sisältävät yleistä tietoa Fellow Pankista ja sen tarjoamista palveluista. Verkkosivujen sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan. Sivuilla annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää sitovana tarjouksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna tai kehotuksena oikeustoimen tekemiseen, ellei palveluntarjoaja nimenomaisesti toisin ilmoita.

Palvelun sisällölle, kuten julkaistuille teksteille, kuville, äänitiedostoille, animaatiolle ja muille mahdollisesti tallennetuille tiedoille tai palvelun toimivuudelle ei anneta takuuta.

Fellow Pankki ei vastaa sivujen toimivuudesta eikä ulkopuolisten palveluntarjoajien toiminnasta tai näiden tuottamien palveluiden sisällöstä. Fellow Pankki ei vastaa tietojen eikä muun materiaalin soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai johonkin muuhun erityiseen tarkoitukseen.

Fellow Pankki ei myöskään vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua näiden sivujen käyttämisestä tai näillä sivuilla annetusta neuvonnasta tai muusta informaatiosta.

Kolmannen tuottama tai julkaisema tieto

Fellow Pankin verkkosivuilla olevat linkit muiden palveluntarjoajien sivulle on tarkoitettu lisäinformaatiota varten. Fellow Pankki ei vastaa kolmannen tuottamista tai julkaisemasta materiaalista tai tiedoista, johon näillä verkkosivuilla on mahdollisesti linkki. Kolmannen osapuolen tulee ilmoittaa sivuillaan lainsäädännön edellyttämät tiedot itsestään, eikä Fellow Pankki vastaa näiden tietojen puuttumisesta tai puutteellisuudesta.

Avoimessa tietoverkossa tapahtuva viestintä

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Henkilötietojen ja muiden luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostitse avoimessa tietoverkossa tulee välttää. Fellow Pankilla ei ole velvollisuutta toteuttaa avoimen tietoverkon kautta sähköpostitse tulleita toimeksiantoja tai muita palvelupyyntöjä. Fellow Pankki ei vastaa vahingoista, joita viestin lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua siitä, että viesti on lähetetty avoimessa tietoverkossa.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä

Fellow Pankki noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa Fellow Pankin tietosuojaselosteesta.

Immateriaalioikeudet

Näiden verkkosivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Fellow Pankille, ellei verkkosivuilla ole nimenomaan ilmoitettu näiden oikeuksien kuuluvan kolmannelle osapuolelle. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Näiden verkkosivujen sisällön tai osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen kaupalliseen tarkoitukseen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty. Aineistoa saa lainata kulloinkin voimassa olevan tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Alueelliset rajoitukset palvelun tarjonnassa

Fellow Pankille on myönnetty toimilupa Suomessa. Tästä johtuen nämä verkkosivut ja niillä julkaistu aineisto on tarkoitettu Suomen markkinoille henkilöille, jotka ovat suomalaisia tai asuvat Suomessa, ellei erikseen ole muuta sovittu tai ilmoitettu.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sekä Fellow Pankin verkkosivuihin ja niillä julkaistuun aineistoon sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä, mistä maasta käsin verkkosivuja kulloinkin käytetään.

Valvontaviranomaiset

Fellow Pankin toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6, PL 103
00101 Helsinki

www.finanssivalvonta.fi

Tietosuojavaltuutettu valvoo henkilötietoja koskevien säännösten noudattamista.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki

www.tietosuoja.fi

Tuomioistuimen ulkopuoliset riidanratkaisuelimet

Asiakkailla voi olla mahdollisuus saattaa Fellow Pankkia kohtaan esitettävät vaatimukset alla lueteltujen puolueettomien ja riippumattomien riidanratkaisuelinten käsiteltäviksi. Riidanratkaisuelinten toiminnasta saa tarkempaa tietoa niiden omilta verkkosivuilta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta, Arvopaperilautakunta
Porkkalankatu 1, 00180 HELSINKI

www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3, PL 306
00531 HELSINKI

www.kuluttajariita.fi